LOTTO KIOSK

WHY competition entry (first prize)

WHERE Poland

WHEN design 2011

WHO WWAA
Marcin Mostafa
Natalia Paszkowska
Andrzej Ryniecki
Andrzej Hunzvi
Iwona Borkowska

WHAT SIZE 15 sqm

WHO FOR LOTTO Totalizator Sportowy

 

For many years now, Polish cities' streets have been suffering from an uncontrolled outburst of all sorts of kiosks, street advertising objects, catering or shopping booths and stands. Low quality workmanship, total ignorance of esthetic values and ill-considered locations of such temporary constructions have long been adversely affecting the quality of city public space. The user of this space not only experiences abundance of trash but also lacks any kind of street furniture fulfilling some basic functions, such as: a bicycle stand, a bench or a convenient meeting spot.

Ulica polskiego miasta od lat cierpi z powodu chaosu w niekontrolowany sposób pojawiających się kiosków, reklam oraz budek gastronomicznych i handlowych. Niska jakość wykonania, całkowita ignorancja estetyki oraz nieprzemyślane lokalizacje tymczasowych obiektów mają ciągły wpływ na obniżanie jakości przestrzeni miejskiej. W tej samej przestrzeni jej użytkownik doświadcza nie tylko natłoku tandety, ale również braku mebli miejskich pełniących podstawowe funkcje: stojaka na rowery, ławki czy miejsca spotkań.

 

 

All this considered, it was strongly felt that the project of a lottery ticket outlet should on the one hand radically cut off from to date esthetics of temporary constructions appearing in Polish cities, and on the other introduce into public space some functions dedicated to its future users. Due to a limited space taken by a Lotto pavilion a range of multifunctional city furniture has been designed to be contained within the facade thickness. A simple cubic form, in the midst of a colourful city life, becomes a sort of a litmus paper. A city is literally reflected in four walls of the kiosk, its picture is deformed leaving shapes allowing for free functional interpretation. Some vertical elements, respectively cut out from the pavilion's facade can function as a seat, a small table or a bicycle stand.

The elevation initiates a kind of a city game and constitutes a mysterious object drawing the passers-by inside. The same wooden perches appear in the kiosk's interior functioning as a counter and as a table with a bench where one can sit and fill in a lottery ticket. A characteristic esthetic language of the pavilion, which may be additionaly enliven by the use of recesses in the facade, creates a highly recognizable symbol which will be associated with Lotto outlets.

W tym kontekście projekt kolektury lotto powinien zarówno zdecydowanie odciąć się od dotychczasowej estetyki obiektów tymczasowych na Polskich ulicach jak i wprowadzić do przestrzeni miejskiej funkcje powstałe z myślą o jej użytkownikach. Ze względu na niewielką powierzchnię, jaką zajmuje kiosk Lotto wachlarz wielofunkcyjnych mebli miejskich został zaaplikowany w grubości fasady proponowanego przez nas obiektu. Prosta w formie kostka staje się w ten sposób papierkiem lakmusowym barwnego życia ulicy czy placu. Miasto wręcz dosłownie odbija się na czterech ścianach kiosku, deformując je i pozostawiając po sobie kształty umożliwiające swobodną interpretację funkcjonalną. Odpowiednio wycięte pionowe elementy fasady pawilonu służą jako siedzisko, stolik czy miejsce na rower.

Elewacja inicjuje swoistą grą miejską i tworzy zagadkowy obiekt wciągający użytkowników do środka. Te same drewniane żerdzie pojawiają się wewnątrz kiosku, służąc jako lada oraz ławka ze stolikiem, na którym można wypełnić kupon Lotto. Charakterystyczny język estetyczny pawilonu docelowo ożywiany przez korzystających z wnęk w elewacji użytkowników złożą się na rozpoznawalny symbol kojarzony z kolekturą Lotto.

 

 

The inspiration for the kiosk's facade was derived from a simple technology of building objects, which find their reflection in its structure. Wooden elements refer to perches of benches frequently met in Polish parks and similarily they can be easily exchanged in case of wear or destruction. Rounded corners of a cubic construction, vertical divisions and a choice of materials may be evocative of Warsaw's modernism, which provides for a better coordination with some more noble parts of the city's public space.

The kiosk's wooden blinds can be made both of plywood or solid wood. The usage of a kind of wood characteristic for a given region of Poland will allow for constructing local versions adjusted to the architectural and cultural context of a city. Functional recesses in facade are cut out in wooden panels by means of CNC method. It guarantees that without any additional production costs the elevation of each pavillion can be different and ideally adjusted to its location.

Seats should always be placed on the more sheltered side of the facade, bicycle stands on the best accessible one, whereas the south part should be thoroughly shadowed by wooden blinds. In this way each of Lotto pavilions will become a unique and surprising place.

Inspiracja fasady kiosku zaczerpnięta została z prostej technologii budowy obiektów pełniących do tej pory funkcje zaszczepione w fasadzie pawilonu Lotto. Drewniane elementy nawiązują do żerdzi ławek spotykanych w Polskich parkach i podobnie jak one mogą w łatwy sposób zostać wymienione w przypadku zniszczenia. Zaokrąglone rogi kostki, pionowe podziały oraz dobór materiałów przywoływać mogą natomiast na myśl rozwiązania charakterystyczne dla Warszawskiego modernizmu, co umożliwi obiektowi współgranie z najbardziej nobilitowanymi przestrzeniami publicznymi stolicy. Drewniane żaluzje kiosku mogą być wykonane zarówno ze sklejki jak i litego drewna. Zastosowanie gatunku drewna charakterystycznego dla danego regionu Polski umożliwi powstawanie lokalnych wersji kiosku doskonale dopasowanych do kontekstu architektonicznego i kulturowego danego miasta. Wnęki funkcjonalne w fasadzie wycinane są w drewnianych panelach metodą CNC, czyli za pomocą maszyny obsługiwanej numerycznie. Oznacza to, że bez żadnego zwiększenia kosztów produkcji elewacja każdego z pawilonów może być inna i idealnie dostosowana do lokalizacji. Siedziska mogą pojawiać się zawsze od bardziej zacisznej strony pawilonu, miejsce na rower w najłatwiej dostępnej części elewacji, natomiast strona południowa obiektu powinna być możliwie maksymalnie zacieniona drewnianymi żaluzjami. Każdy z kiosków Lotto staje się w ten prosty sposób unikalnym i zaskakującym obiektem. 

The present project of Lotto outlet sees the interior of the kiosk divided into two functional zones: a widely accessible customer service zone and a lottery outlet's office zone open only to staff members. In the staff zone some social space with sanitary facilities is sectioned off. The walls of a social room are designated for storage purposes and a place for storing leaflets, advertising materials and loterry tickets is provided under the counter and on the walls of customer service zone. A worker can serve the customers over the counter, inside the pavilion or can contact the customers remaining outside through a small window.

A bench and a small table in the public zone, as well as the counter which seperates both parts of the kiosk, are made of vertical, wooden perches.The place is easily accessible to a disabled customer in a wheelchair, who can drive into the kiosk, turn round and make a comfortable use of the lowered part of the counter. Outside functions introduced into the facade thickness comprise a bench, a meeting spot consisting of two seats and a small table, a bicycle stand, a recess in the wall for planting a tree or some climbing greenery, a leaflet dispenser, a waste-paper container. The entrance into the kiosk is also indicated by a recess in its wall.

Wnętrze proponowanego przez nas kiosku Lotto podzielone jest na dwie strefy funkcjonalne: ogólnodostępną strefę klienta oraz strefę kolektora dostępną jedynie dla pracownika. W strefie pracownika wydzielona jest część socjalna z toaletą. Przestrzenie magazynowe znajdują się na ścianie pomieszczenia socjalnego, natomiast miejsce na przechowywanie ulotek, materiałów reklamowych i kuponów mieści się pod ladą i na tylnej ścianie strefy obsługi klienta. Pracownik może zarówno obsługiwać poprzez ladę klientów znajdujących się wewnątrz kiosku kolektury, jak i, korzystając z okienka, mieć kontakt z klientami nie wchodzącymi do pawilonu.

W części ogólnodostępnej pionowe drewniane żerdzie tworzą ławkę, stolik oraz ladę oddzielającą obie strefy. Osoba na wózku dla niepełnosprawnych może swobodnie wjechać do kiosku, obrócić się i wygodnie skorzystać z części lady o obniżonej wysokości. Zewnętrze funkcje wprowadzone w grubość fasady proponowanego obiektu to natomiast ławka, miejsce spotkań w postaci dwóch siedzisk i stolika, stojak na rowery, wnęka na drzewo lub zieleń pnącą, dystrybutor na ulotki oraz pojemnik na makulaturę. Wnęka w żerdziach wyznacza również wejście do wnętrza kiosku.


Preparing mock-up:


OTHER WORKS

TECHNICAL INSPECTION OFFICE RADOM coming soon
SINFONIA VARSOVIA CONCERT HALL coming soon
CULTURAL CENTRE FOR POLONIA BERLIN coming soon
MODULAR HOUSE PROPOSAL coming soon
PATISSERIE coming soon
OFFICE BUILDING AT AL. STANÓW ZJEDNOCZO- NYCH coming soon